• Български
  • English

Укрепване на короната

Отсъствието на необходимите грижи за короните на възрастните дървета много често създава проблеми за обкръжаващото пространство. В градските жилищни райони, в парковете, по алейнте насаждения, доста често се кършат клони, могат да бъдат сриозна заплаха за хора и имущество.

Не всички възрастни дървета са проблемни и потенциално опасни. Към опасните могат да се причислят видове с широки корони и с два или повече основни клона. Именно такива дървета носят в себе си опасност. Проблемът с многостволните корони е отдавна известен. Много често при силен порив на вятъра или под собствената си тежест, клоните се разцепват или падат. За да се предотврати значително счупване на цялата корона или отделен клон, е необходимо да се проведе мероприятие по укрепване и стабилизиране на короната. Укрепването се извършва със специални сертифицирани въжета, които имат 10 години гаранция.

About cobra® Tree Cabling (English)

www.arborist-bg.com
q